Polityka zrównoważonego rozwoju

Na szczycie ONZ we wrześniu 2015 roku, państwa członkowskie podpisały Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 – strategiczny dokument ukierunkowany na rozwój społeczny, wzrost gospodarczy i ochronę środowiska. Strategię podzielono na 17 współzależnych Celów, w tym likwidację głodu i ubóstwa, promocję zrównoważonego rolnictwa, zapewnienie życia w zdrowiu, odpowiedzialną produkcję i konsumpcję oraz ochronę mórz, oceanów i zrównoważone korzystanie z ich zasobów.

Z naszego punktu widzenia szczególnie ważna jest "Zrównoważona produkcja i konsumpcja", która zajmuje się zarządzaniem zasobami naturalnymi i ich efektywnym wykorzystaniem. To w tym celu mowa jest o zmniejszeniu produkcji odpadów poprzez zapobieganie, zmniejszanie, recykling i ponownego wykorzystania materiałów. Ten punkt również bezpośrednio wpływa na recykling tworzyw sztucznych, w tym produkcję okien z PVC.
Co stanowi fundament Celów Zrównoważonego Rozwoju?
Państwa członkowskie ONZ ustaliły, że należy chronić Ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska poprzez zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi i podejmowanie pilnych działań  przeciwdziałając zmianom klimatycznym, wspierając potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.
Cele i zadania z nimi związane będą stymulować działania na przestrzeni następnych 15 lat w dziedzinach o najważniejszym znaczeniu: ludzie, nasza planeta, dobrobyt, pokój na świecie i partnerstwo. Każde państwo członkowskie zobowiązane jest samodzielnie zadbać o realizację celów na swoim terytorium, tak by zrealizować założone wyniki w poszczególnych kategoriach.

W Polsce, zgodnie z celami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2050 zakłada się redukcję emisji CO2 o ok. 37% względem roku 2010.