Energooszczędność profili

Dyrektywa EPBD

Polityka klimatyczna odgrywa nie tylko w Europie, ale i na całym świecie coraz ważniejszą rolę.

Podpisana 16 grudnia 2002 r. Dyrektywa EPBD (Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) reguluje bardzo ważne aspekty efektywności energetycznej w budownictwie. Jej głównym celem jest propagowanie idei poszanowania energii w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków, co ma wpłynąć na obniżenie przez kraje członkowskie Unii Europejskiej emisji CO2 o 20% do 2020 r. Zakłada również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Wytyczne Dyrektywy EPBD

Nowelizacja Dyrektywy EPBD, przyjęta 18 maja 2010 r. przez Parlament Europejski, zawiera dokładne wytyczne dotyczące oszczędzania energii, koncentrując się na modernizacji istniejących budynków oraz określeniu wymagań dla nowych inwestycji, które od 2020 r. mają spełniać kryterium efektywności energetycznej, określanej jako „bliskie zeru zużycie energii".

Wytyczne Dyrektywy dotyczą wszystkich budynków o powierzchni powyżej 50 m², zarówno tych, nowo budowanych, jak i już istniejących, podlegających modernizacji (określonej jako modernizacja o koszcie stanowiącym 25% wartości budynku lub obejmująca renowacją ponad 25% jego powierzchni). Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie liczby budynków, które nie tylko spełniają minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, ale i ograniczają zużycie energii i emisję CO2.

Tym samym, Dyrektywa EPBD nakazuje wykorzystanie w budownictwie prywatnym, jak i instytucjonalnym również energooszczędnych systemów okiennych. Wszyscy właściciele budynków, którzy podejmą się inwestycji wymiany okien będą zobowiązani do użycia wysokoefektywnych energetycznie komponentów, takich jak profile okienne oraz szkło.

Jednocześnie określa, że technologie zastosowane dla poprawy jakości energetycznej budynków powinny uwzględniać nie tylko lokalne warunki klimatyczne, ale i jakość środowiska wewnętrznego oraz efektywność ekonomiczną. Nie mogą one w żaden sposób zakłócać podstawowych zadań, jakie ma spełniać budynek, a więc bezpieczeństwa, ergonomii użytkowania i funkcjonalności.